RSS 
sơ đồ tổ chức
BỘ MÁY NHÂN SỰ
Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh
BAN LÃNH ĐẠO
 Ông Phùng Công Dũng (số điện thoại 0975 796 886),  
      Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố
          - Chỉ đạo, điều hành, quyết định và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và toàn bộ hoạt động của cơ quan.

           - Chịu trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; các đề án, dự án và chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

           - Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, phòng, chống tham nhũng.

        - Chủ tài khoản, trực tiếp phụ trách công tác tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng tài sản, đối ngoại, công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính.

         - Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định và khi có yêu cầu.

         - Trực tiếp ký các văn bản: quyết định, quy định, quy hoạch, quy chế, đề án, kế hoạch, biên bản, tài chính, công văn, các loại giấy (giấy nghỉ phép, giấy ủy quyền, giấy ủy nhiệm,…).

          - Phụ trách công tác xây dựng Đảng.

          - Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội có thành viên là người Việt Nam ở nước ngoài; thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

        - Tham gia việc đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm tại Văn phòng.

 
Ông Võ Thành Chất (số điện thoại 0903 610 241),
        
        Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố;
         - Giúp Chủ nhiệm phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc Phòng Văn hóa Thông tin Xã hội.
          - Phụ trách theo dõi việc thực hiện Quy chế của Trang Thông tin điện tử Tổng hợp và Bản tin cơ quan.

           - Ủy nhiệm chủ tài khoản của cơ quan Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh,.

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên công việc phụ trách với Chủ nhiệm; giúp Chủ nhiệm trực tiếp ký các văn bản: chương trình, kế hoạch, thông báo, công văn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Theo dõi, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và thành phố Thủ Đức.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm phân công.

        - Tham gia việc đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm tại Phòng Văn hóa Thông tin Xã hội.

Ông Trần Đức Hiển  (số điện thoại 0989 009 383),
         Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố;
         - Giúp Chủ nhiệm phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc Phòng Kinh tế Khoa học Công nghệ.

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên công việc phụ trách với Chủ nhiệm; giúp Chủ nhiệm trực tiếp ký các văn bản: chương trình, kế hoạch, thông báo, công văn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách,

- Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở hoạt động có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố khi được yêu cầu của các cơ quan chức năng.

- Tham gia ý kiến trong việc xử lý các vi phạm có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài khi nhận được yêu cầu của các cơ quan chức năng.

- Theo dõi, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan và Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm phân công.

       - Tham gia việc đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm tại Phòng Kinh tế Khoa học Công nghệ.
  Bà Đinh Thị Phương Thảo (điện thoại 0913 899 678)
        Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố;

- Giúp Chủ nhiệm phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc Phòng Tổ chức cán bộ và Chính sách. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan.

- Phụ trách công tác Đoàn thể cơ quan.

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, giúp Chủ nhiệm theo dõi thường xuyên các hoạt động Thi đua - Khen thưởng của cơ quan và nội dung các chương trình hoạt động của Khối Thi đua 5 thành phố.

- Phụ trách công tác phát ngôn của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên công việc phụ trách với Chủ nhiệm; giúp Chủ nhiệm trực tiếp ký các văn bản hành chính: hướng dẫn, thông cáo, tờ trình, công điện, thư mời, các loại phiếu, công văn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tham mưu cho Chủ nhiệm về công tác hoạt động đối ngoại, công tác có liên quan đến các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài (NGO). Theo dõi hoạt động quản lý nhà nước đối với Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.

- Liên hệ, phối hợp các đơn vị, tổ chức và các Hội, Đoàn người Việt Nam ở các nước.

- Theo dõi, phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao, các sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và thành phố Thủ Đức.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm phân công.

- Tham gia việc đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm tại Phòng Tổ chức cán bộ và Chính sách.

 
CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
VỚI CÁC NHIỆM VỤ HỖ TRỢ KIỀU BÀO
1. Văn phòng;
Ông Nguyễn Chí Tâm, Chánh Văn phòng (028 39304522)
Là nơi đầu tiên đón tiếp kiều bào và thân nhân đến liên hệ với cơ quan. Tham mưu công tác quản trị, hậu cần cho hoạt động cơ quan.
 
2. Phòng Tổ chức Cán bộ Chính sách;
 Ông Nguyễn Vũ Minh Hoàng, Phó Trưởng phòng (028 39303066)
Là nơi tiếp và giải đáp các thắc mắc cụ thể của kiều bào về chính sách chung tại cơ quan; đề xuất xét khen thưởng kiều bào...
  3. Phòng Kinh tế Khoa học Công nghệ;
 Ông Trần Quang Thu, Trưởng phòng  (028 39303073)
          Là nơi hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ, kiến nghị giải quyết các vướng mắc, khó khăn của kiều bào trong đầu tư, sản xuất kinh doanh; tham mưu phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp, động viên phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp phát triển thành phố, đất nước.
                  4. Phòng Văn hóa Thông tin Xã hội;
 Bà Trần Thị Ngọc Lan, Trưởng phòng (028 39302127)
          Là nơi tham mưu phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật, tình hình thành phố, tình hình đất nước đến người Việt Nam ở nước ngoài; các hoạt động hợp tác, giao lưu, phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; các hoạt động nhằm phổ biến văn hóa dân tộc, tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện hỗ trợ kiều bào tham gia các hoạt  động từ thiện, xã hội trên địa bàn thành phố và các tỉnh.

 

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức (12/12/2017 09:59)


Xem tin theo ngày
Ngày
video

Hãy vững tin Việt Nam sẽ chiến thắng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2021:           

                       

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác